Göteborgs Närradioförening
Åvägen 17E
412 51 Göteborg
Tel: 031-335 12 50

با درود به همه ی هموطنان عزیز مقیم سوئد

اگر مقیم یکی از شهر های بزرگ سوئد باشید ، و اطلاعات کمی هم در مورد رادیوهای فارسی زبان داشته باشید ، می دانید که اگر به سوئد کشور رادیوهای ایرانی بگوییم چندان بیراه نگفته ایم.

هموطن من که در رادیو فعالیت میکنید ، برای ما این امکان وجود ندارد که با تک تک رادیوها تماس بگیریم و از آنها برای نصب لینکشان اجازه بگیریم ، در نتیجه چنین توقعی از ما نداشته باشید.

در این جا رادیو جوان از شما تقاضا دارد که اگر آدرس سايت خود را در زیر مشاهده نمی کنید و مایلید که آدرس سایت شما و یا شماره تلفن تماس با شما در این لیست قرار گیرد ، ما را در جریان بگذارید. ( توجه : در صورت امکان عکسی از خود و همکارانتان را جهت قرار دادن بر روی سایت به آدرس میل کنید )
با سپاس . رادیو جوان

آخرین بروزرسانی: ژانویه 2006

Mångkulturella Närradio- och TV-föreningen i Göteborg
Mångkulturella Närradio Förening
Tel: 031-24 95 00
پخش زنده موج 100,2
Live = شماره تلفن تماس با رادیو در زمان پخش زنده رادیو می باشد.
Studio : 0046 (0) 31 - 24 95 00 & 0046 (0) 31 - 24 02 15
رادیوهای ایرانی بر روی موج 100,2
Namn Ansvarig Tel Mobil Hemsida
Radio Javan Mohammad Malavan 031 - 24 95 00 Live 073 530 43 66 www.radiojavan.net
Radio sedaye Iran Ahmad Salehi 031 - 157 159 0730 370 384 www.radioiran.se
Radio Shahrvand Vahid Sebghati 031 - 24 95 00 0730 362 728 www.radioshahrvand.se
Radio Hamseda Mansour Tehrani 031 - 24 95 00 Live 070 - 482 82 12 www.mansourtehrani.com
Radio Sepehr Khosro rahimi 031- 540038 0736 79 37 12 www.radiosepehr.com
Radio Diar Bahram Soltanipour 031 - 24 95 00 Live 070 40 42 152  
Radio Hamavand Zia Hashemi 031 - 330 84 84 0706 49 26 54 www.radiohamavand.com
Radio Sahand Behrouz Asadi 031 - 24 95 00 Live 0707 36 00 03 www.sahands.com
Radio Sobh Shanbeh Kamran Paiamani 031 - 24 95 00 Live 0706 54 74 89  
Radio Ferdosi Kabous Arjomand 031 - 24 95 00 Live ----------  
جدول پخش برنامه ها بر روي موج 100,2 در سال 2005
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
آدینه
شنبه
یکشنبه
07.00 - 08.00
Tanin Bamdad
Navaye Bamdad
Tanin Bamdad
Navaye Bamdad
Tanin Bamdad
08.00 - 09.00
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Navaye Bamdad
09.00 - 10.00
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Radio Sepehr
Radio Sobh shanbeh
Navaye Bamdad
10.00 - 11.00
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sobh shanbeh
Navaye Bamdad
11.00 - 12.00
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sobh shanbeh
R M Arabiska
12.00 - 13.00
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Persian Voice
13.00 - 14.00
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Persian Voice
14.00 - 15.00
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sedaye Iran
Radio Sahand
Persian Voice
15.00 - 16.00
Radio Diar
Radio Diar
Radio Diar
Radio Diar
Radio Diar
Radio Sahand
Persian Voice
16.00 - 17.00
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Sahand
Persian Voice
17.00 - 18.00
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Medborgare
Radio Javan
R M afghanska
18.00 - 19.00
Radio Gooya
Radio Gooya
Radio Gooya
Radio Gooya
Radio Hamavand
Radio Javan
R M Afghanska
19.00 - 20.00
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Radio Javan
Somaliska radion
20.00 - 21.00
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Radio Hamavand
Voice of Afghanistan
Somaliska radion
21.00 - 22.00
Radio Hamavand
Voice of Afghanistan
R M Bosniska
22.00 - 23.00
Radio Hamavand
23.00 - 00.00
Radio Hamavand
Studio 1 : 0046 (0) 31 - 335 12 51_2   &  Studio 2 : 0046 (0) 31 - 335 12 53_4
رادیوهای ایرانی بر روی موج 102,6
Namn Ansvarig Tel Mobil Hemsida
Radio Tehran Bizhan Gozal 031 - 46 76 70   www.radiotehran.se
Radio Hambastegi Behrouz Mehr Abadi 031 - 335 15 51 Live 070 765 11 96  
Radio Alborz Hoshang Rahmati 031 - 335 15 51 Live 070 83 55 931  
Radio Iranian Mahvash Ebrahimi 031 - 331 63 03 073 92 66 368 www.radioiranian.org
Radio Asre Shanbeh Freydon Sarpooshan 031 - 335 15 51 Live 070 445 00 69 www.kffr.com
Radio Kian Iran Kiumars Farhoumand 031 - 52 41 14 073 56 88 701 www.kianiran.com
Radio Talash Akbar Noori 031 - 335 15 51 Live 073 368 97 47 www.talash.se
Radio Noor Abass Kamrani 031 - 889 112    
Radio Farda ( GBG ) Hossein Mohammadzadeh 031 - 335 15 51 Live 070 234 96 36  
Radio Iran zamin Zoya Irani 031 - 335 15 53 Live 070 44 34 057  
Radio Hamrah Karim Khosh aghideh 031 - 335 15 51 Live   www.iranhamrah.org
Radio Tolou ---------------- 031 - 335 15 53 Live    
Radio Rahaei ---------------- 031 -    
جدول پخش برنامه ها بر روي موج 102,6 در سال 2005
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
آدینه
شنبه
یکشنبه
07.00 - 08.00
Radio Farda
08.00 - 09.00
Radio Tolou
Radio Farda
09.00 - 10.00
Radio Tolou
Radio Tolou
Radio Tolou
Radio Tolou
Radio Tolou
Radio Hawpshti
Radio Iranian
10.00 - 11.00
Radio Tolou
Radio Tolou
Radio Tolou
Radio Tolou
Radio Talash
Radio Hawpshti
Radio Iranian
11.00 - 12.00
Radio Iranian
Radio Iranian
Radio Iranian
Radio Iranian
Radio Talash
Radio Hawpshti
Radio Hambastegi
12.00 - 13.00
Radio Iranian
Radio Iranian
Radio Iranian
Radio Iranian
Radio Iranian
Kurdistans radio
Radio Hambastegi
13.00 - 14.00
Radio Asre Jadid
Radio Hambastegi
Radio Asre Jadid
Radio Iranian
Kurdistans radio
Radio Hambastegi
14.00 - 15.00
Radio Asre Jadid
Radio Hambastegi
Radio Asre Jadid
Radio Oyanish
Radio Vajeh
Kurdistans radio
Radio Hambastegi
15.00 - 16.00
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Oyanish
Radio Vajeh
Kurdistans radio
Radio Dialog
16.00 - 17.00
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Jivar
Radio Dialog
17.00 - 18.00
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Tehran
Radio Jivar
Radio Jaran
18.00 - 19.00
Radio Noor
Radio Sedaye Komala
Radio Noor
Radio Sedaye Komala
Radio Alborz
Radio Farda
Radio Jaran
19.00 - 20.00
Radio Rahaey
Radio Rahaey
Radio Rahaey
Radio Rahaey
Radio Rahaey
Radio Asre Shanbeh
Radio Jaran
20.00 - 21.00
Radio Kian Iran
Radio Majhan
Radio Hambastegi
Radio Hambastegi
Radio Kian Iran
Radio Asre Shanbeh
Radio Kian Iran
21.00 - 22.00
Radio Iran zamin
Radio Iran zamin
Radio Iran zamin
Radio Iran zamin
Radio Iran zamin
Radio Asre Shanbeh
Radio Kian Iran
22.00 - 23.00
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Kian Iran
Radio Alborz
23.00 - 00.00
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Hamrah
Radio Kian Iran
Radio Alborz
 
رادیوهای ایرانی بر روی امواج دیگر
Radio Mehr Mohammad Jafari 031 - 27 64 00 Live 0704 94 55 78